Người đàn ông khiến Phi Nhung mang bầu phanh phui loạt tin nhắn của Mạnh Quỳnh gửi cho Wendy Phạm

Chồng cũ cố ca sĩ Phi Nhung, anh P.T tiết lộ đoạn tin nhắn ca sĩ Mạnh Quỳnh gửi cho con gái Wendy Phạm với nội dung nghẹn ngào.
𝐒𝐮̛̣ 𝐯𝐚̆́𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐥𝐞̂̃  𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐦 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐛𝐢̣ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐢́𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚̣𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐨̂́ 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃.

𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐲 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̃ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠, 𝐚𝐧𝐡 𝐏.𝐓 đ𝐚̃ 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐨𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐨̣̂ 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐚𝐦 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐠𝐮̛̉𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐖𝐞𝐧𝐝𝐲 𝐏𝐡𝐚̣𝐦. 𝐓𝐡𝐞𝐨 đ𝐨́, 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 đ𝐚̃ 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐱𝐢𝐧 𝐥𝐨̂̃𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐚́𝐢 𝐜𝐨̂́ 𝐂𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐢̣𝐩 𝐝𝐨 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐛𝐢̣ 𝐡𝐮̉𝐲 𝐯𝐢̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐱𝐚̂́𝐮. 𝐁𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐨́, 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̀ 𝐱𝐚̃ đ𝐚̃ đ𝐞̂́𝐧 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆́𝐩 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐥𝐨̛̃ 𝐡𝐞̣𝐧 𝐯𝐢̀ 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐚𝐲 𝐛𝐢̣ 𝐥𝐮̀𝐢 𝐥𝐚̣𝐢.

Người đàn ông khiến Phi Nhung mang bầu tiết lộ đoạn tin nhắn của Mạnh Quỳnh gửi cho Wendy Phạm 1

𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨́𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐚́𝐦 𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐨̂́ 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠. 𝐀̉𝐧𝐡 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭

Người đàn ông khiến Phi Nhung mang bầu tiết lộ đoạn tin nhắn của Mạnh Quỳnh gửi cho Wendy Phạm 2

𝐇𝐨́𝐚 𝐫𝐚, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐢̀ 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐪𝐮𝐚𝐧. Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐚̀𝐲 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐦 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐝𝐚𝐲 𝐝𝐮̛́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐨̀𝐧𝐠. 𝐁𝐨̛̉𝐢 𝐥𝐞̃, 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲, 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐱𝐞𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚̣̆𝐩 đ𝐨̂𝐢 𝐚̆𝐧 𝐲́ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐚̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧 𝟐𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐪𝐮𝐚.

Người đàn ông khiến Phi Nhung mang bầu tiết lộ đoạn tin nhắn của Mạnh Quỳnh gửi cho Wendy Phạm 3

𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐨́, 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐛𝐮̛́𝐜 𝐱𝐮́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐨́𝐢 𝐛𝐚̣𝐜 𝐛𝐞̃𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐯𝐮𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢, 𝐬𝐨̛́𝐦 đ𝐢 𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢. 𝐍𝐚𝐦 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐤𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡.

𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐚̂𝐲, 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐨𝐚𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐚́𝐢 𝐖𝐞𝐧𝐝𝐲 𝐏𝐡𝐚̣𝐦. 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐨̂́ 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐚́𝐢 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐚̃ 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧. 𝐌𝐚̣̆𝐜 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 đ𝐨̂̀𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐲 𝐛𝐮̉𝐚 𝐯𝐚̂𝐲, 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐫𝐢 𝐤𝐲̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐚𝐮.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *